Etisk kompetanseheving sykehjem, etisk refleksjon og kjerneverdier

Målet er å stimulere arbeidsmiljøet slik at personalet opplever meining, motivasjon og aukar sin evne til mestring. Ulike tiltak for å heve personalets kompetanse i etikk.

Finansiering

  • USH Buskerud
  • KS-midler gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeidspartnere

  • KS
  • Alle avdelingar i helse- og omsorgstenesta, Ål kommune
  • Ål kommune

Bakgrunn for prosjektet

I 2007 vart det fatta eit regjeringsvedtak at Etisk kompetanseheving skal satsas på i alle kommunar. Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) trekker også fram behovet for å satse på utvikling av etisk kompetanseheving i dei kommunale omsorgstenestene. Vidare viser Nasjonal kvalitetsstrategi at tenestene skal vera tilgjengeleg og rettferdig fordelt. Tenesta skal vera prega av kontinuitet og samordning der ein vektlegg brukarmedverking. I undervisningssjukeheimsatsinga er etisk kompetanseheving eit av satsingsområda innan alle fylke i Helseregion Sør.

Hensikt og mål

Målet med etikksatsinga i Ål kommune er å stimulere arbeidsmiljøet slik at personalet opplever meining, motivasjon og aukar sin evne til mestring. Gjennom etikksatsing skal personalet reflektere over kva som er godt, rett og rettferdig for brukarar, pasientar, pårørande og kollegaer. Prosjektet har konkretisert følgjande kjerneverdiar: Kvalitet – Likeverd – Ansvar – Respekt – Tryggleik (KLART)

Tiltak, gjennomføring og resultater

Refleksjonsgrupper og etikktime i avdelingane Etikktavle Etikkseminar for alle medarbeidarane 2009. Blir gjentatt i 2011. Gjennomgang av e-læringsprogram og etikkhandboka til Eide og Aadland Innføring i Pasientrettighetsloven Kap. 4a er lagt til prosjektet Gruppeveiledning for nattpersonalet Utpeika ressurspersonar i avdelingane 3 medarbeidarar har gjennomført 5 studiepoeng høskoleutdanning i etikk våren 2010