Forsterka demensomsorg

Frå Hausten 2011 har USH i samarbeid med kommunane i Hallingdalsregionen, HiBu, Alderspykiatrisk avdeling Lier, Alderspsykiatrisk avdeling Vardåsen OUS og Hallingforsk tatt initiativ til eit nytt prosjekt som skal styrke tenestene til personar med alvorleg grad av demens og styrke kompetanseutviklinga i denne regionen. Prosjektet er støtta med tilskotsmiddel frå Helsedirektoratet. Etter oppfordring i tilskotsbrevet frå Helsedirektoratet bygger vi vidare på erfaringar frå Demensfyrtårnet, Kroken sykehjem i Troms, som anbefaler utvikling av en modellavdeling i tillegg til fagseminar for personalet.

 Det er gjennomført oppstartsseminar og oppretta eit nettverk med interesserte personer, og gjennomført kartlegging av demensomsorga i Hallingdalskommunane i desember 2011 – januar 2012. Det er etablert ein forsterka skjerma eining med 6 plassar ved Ål bu- og behandlingssenter, og etablert systematisk veiledning for personalet etter ressursgruppemodellen ”tettare på”.

Alle kommunane i Hallingdal legg til rette tenester for personar med alvorlig grad av demens. Ål og Nes kommune ønskjer å ha ein særleg funksjon for oppbygging av forsterka demensomsorg i regionen.

Det er gjennomført to nettverkskonferanser i 2012. Vi fekk dessverre ikkje nye middel til dette prosjektet frå Helsedirektoratet då tilskotsmidlane vart dreia mot andre satsingsområde.

Prosjektleiar har delteke på Helseleiarnettverk Hallingdal og informert om prosjektet, og dei fleste Hallingdalskommunane har meldt attende om at det er av interesse å arbeide vidare med prosjektet.

2013

Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester ønsker å bygge videre på rapporten og har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til tiltak som kan iverksettes mellom kommunene i Hallingdal og mellom kommunen/-e og Vestre Viken HF.

Arbeidsgruppen:

 • Berit Rustberggard, Gol kommune
 • Gjertrud Eggen, Hol kommune
 • Kari Rapp, Flå kommune
 • Borghild Bringo Høva, Nes Kommune
 • Tone Fossgård Berg, Ål Kommune
 • Marianne Løvhaug Sandbu, Hemsedal kommune
 • Herbjørg Dalene Bjerke, Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud.
 • Jorunn Landbakk, Vestre Viken HF, seksjonsleder ved alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakkstad
 • Anne Borghild Sælid Resset, brukerrepresentant fra Gol Demensforening

Framdriftsplan

MANDAT

1. Kompetansebygging

 • Få oversikt over kompetansebehovet i den enkelte kommunen.
 • Komme med forslag til hvordan den enkelte kommune kan sikre eget kompetansebehov.
 • Beskrive kompetansebehovet i eventuelle interkommunale samarbeidstiltak knyttet til spesielt krevende pasienter.

2. Demensteam

Foreslå hvordan et interkommunalt ambulerende demensteam kan organiseres og arbeide.

3. Behov for og lokalisering av eventuelle døgnplasser

Vurdere behov for døgnplasser til pasienter som har behov for forsterkede tiltak og komme med forslag til faglig begrunnet organisering og lokalisering.

4. Samarbeide med helseforetaket

Avklare med Vestre Viken HF samarbeidstiltak for pasientgruppen og hvordan helseforetaket kan ivareta sitt ansvar i forhold til råd og veiledning.

5. Administrative rammevilkår for samarbeid

Identifisere juridiske, organisatoriske og økonomiske utfordringer sett fra et faglig ståsted.

6. Pårørendesamarbeid

Beskrive mulighetsområder for økt satsing på pårørendesamarbeid.

Arbeidsgruppen leverer sitt arbeid til prosjektgruppe HLT innen 01 04 14.