I trygge hender

Pasientsikkerhetskampanjen «I Trygge Hender» sikker medikament handtering.

www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Rapport - Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Ål 2013

I samarbeid med USH, Tilsynsfarmasøyten, sjukepleiarar og tilsynslege deltok Ål Bu og behandlingssenter avd. Tunet i eit prosjekt som sikrar rett legemiddelhandtering på sjukeheim. Målet er å sikre rett legemiddelbehandling hjå  pasientar med langtidsopphald i avdeling Tunet. Ved hjelp av Legemiddel gjennomgangar (LMG), skal ein sikre at pasientane ikkje får fleire medikament enn det som er naudsynt for å sikre helsa  deira. Målet er og å redusere pasientskader og komplikasjonar som følgje av feil bruk av legemiddel, mangelfull observasjon, vurderingar, behandling og oppfølging.

Pasientsikkerheitskampanjen  « I Trygge hender» er ei nasjonal kampanje.

 2013

Gjennom prosjektet lokalt har ein laga gode rutinar og strukturar for legemiddelgjennomgang ved sjukeheim slik at dette kan brukast  ved andre sjukeheimar i Buskerud. Det arbeidas med å få til eit læringsnettverk i Buskerud for å sikre sikker legemiddelhandtering, dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid med utviklingssenter for heimetenester i Drammen.

Se: Skjema legemiddelgjennomgang og START og STOPP kriteriene for legemidler for personer over 65 år som du også finner på nettsiden til Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender: