Ressursgrupper

For å styrke kompetanse og tenetseutviklingen innen heletenestene til personer med sammensatte lidelser og behov i Ål kommune har vi valgt å bruke ressursgrupper som modell.

Ressursgruppene bidrar til å styrke medbestemmelse og refleksjon i handlingene, mer meningsfullt og målrettet arbeid, samt styrke den tverrfaglige samhandlingen i hjemmebaserte tjenester

Den doble handlings- og refleksjonsspiral

Forarbeid  - etablering av ressursgruppe, valg av tema (f.eks aktiv omsorg, rehabilitering, en pasientsituasjon/ pasientgrupper)

Indre spiral beskriver ressursgruppens møter, 1 t pr mnd

Refleksiv oppsummering etter hvert ½ år: Hva har vi gjort/lært?

Korrigering av ressursgruppens arbeid

Legger vekt på at pasientene får riktig behandling

¤ Kartlegger og fanger opp pasientens behov

¤ Er tilgjengelig for pasientens her og nå

¤ Mulighet til å handle/gjøre riktig for pasienten

Kjenne pasienten og ta ansvar for veiledning og opplæring av medarbeidere

¤ Dele erfaringer, våge å si sine meninger

¤ Snakke ut, snakke uten å bli stoppet

¤ Har kunnskap om arbeidsoppgaver

¤ Har pasientkunnskap

Samarbeid

¤ Arbeide effektivt

¤ Våger å diskutere for å komme frem til det beste for brukeren

¤ Arbeide ”likt” (kontinuitet i forhold til brukerens behov)

¤ Har ansvar for hverandre, se hverandre, omsorg for hverandre, er tilgjengelige og støttespillere for hverandre

Evaluere regelmessig, f.eks hvert halvår.

Gruppen har faste gruppemøter 1 time hver måned og skriver et notat fra møtet.

Forankring i ledelsen