Fall
Et regionalt samarbeid og læringsnettverk der tiltakspakken "Forebygging av fall i institusjon" tas i bruk og det er utformes tiltakspakke for hjemmetjenesten.

Fall er den hyppigste ulykkestypen hos eldre over 65 år, og forekommer tre ganger så ofte på sykehjem som i samfunnet ellers. Studier viser at systematiske og målrettede tiltak kan redusere forekomsten av fall med så mye som 60 % hos gruppen hjemmeboende eldre. Andre studier viser at fallforebyggende program i sykehjem reduserte fall med 40 % og hoftebrudd med 75 %

Skader etter fall kan få store konsekvenser for den enkelte og store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet. Å jobbe med forebygging av fall vil være et viktig bidrag for å møte fremtidens omsorgsutfordringer.

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er todelt:

  1. Å etablere en systematikk i hjemmetjenesten som bidrar til å redusere fall og skader som oppstår på grunn av fall. Målgruppen er hjemmeboende pasienter over 65 år og/eller pasienter med skader/tilstander som medfører økt risiko for fall.
  2. Å ta i bruk tiltakspakken forebygging av fall i institusjon i deltagerkommunene

Tiltak og gjennomføring

Tiltakspakken for institusjon er brukt som utgangspunkt i prosjektet og prøvd ut i hjemmetjenesten Eidanger i første halvdel av 2014.

 På bakgrunn av erfaringene fra denne utprøvingen er det laget et utkast til en tiltakspakke for pasienter i hjemmetjenesten

UHT Telemark inviterte deretter utviklingssentrene i region sør til et samarbeid om å prøve ut tiltakspakken i flere kommuner.

Prosjektet gjennomføres nå som et samarbeid mellom USHT Telemark, Buskerud og Vestfold

Det er etablert et læringsnettverk hvor deltagerkommunene møtes for å dele erfaringer og komme med forbedringsforslag til tiltakspakken for hjemmetjenesten. I prosessen med å etablere et regionalt samarbeid viste det seg at både sykehjem og hjemmetjenester så et stort behov for jobbe systematisk med tiltak som reduserer fall. Læringsnettverket ble derfor et tilbud til både sykehjem og hjemmetjenesten. Deltagerne fra sykehjem forholder seg til pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for institusjon.

Det er etablert en tverrfaglig faggruppe med representanter fra nettverket. Gruppen møtes mellom samlingene og får ansvar for å utforme den endelige tiltakspakken for hjemmetjenesten på bakgrunn av de erfaringene som gjøres i prosjektperioden.

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud og Vestfold
  • Helsedirektoratet ved pasientsikkerhetsprogrammet
  • Senter for omsorgsforskning sør
Det regionale læringsnettverket er nå avsluttet,- men arbeidet videreføres ved USH Buskerud, Ål bu- og behandlingssenter.

Les sluttrapporten her: