Aktiv omsorg

Prosjekt «Aktiv omsorg» uteaktivitetar for personar med demens - ”Sansehage” – Omgjevnaden sin betyding for personar med alvorlig grad av demens:

Prosjektet ”Aktiv omsorg”  er ei vidareføring av forskings- og utviklingsprosjektet ”Uteaktivitetar for personar med demens i sjukeheim” der målsetjinga var å utvikle meiningsfulle uteaktivitetar, og styrke personalets kompetanse. Systematisk kartlegging med observasjonar, standard kartleggingsinstrumenter og fotografering av  utesituasjonar er gjennomført i samarbeid med personalet ved avdeling Gostugu og Dagsenter for personer med demens ved Ål bu- og behandlingssenter. Nes kommune var med i prosjektet, og bidrog med fotografering av gode uteaktivitetar.

Her finn du publikasjon  av : "Trivsel ute"

Rapport: "Trivsel ute året rundt"