Ernæringsprosjekt - Velkommen til bords

Infofolder "Velkommen til bords"

Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud er ein pådrivar innan ernæringsarbeid, og har utvikla ein modell knytt til ernæringsarbeidet i Hallingdalsregionen. Modellen består av interkommunale fagseminar for helsepersonell og kjøkkenfaglig personell i ernæringsarbeid, kombinert med lokale ressursgrupper/ ernæringsgrupper i avdelingane. Representantar frå USH og den einskilde kommune har danna eit fagnettverk i ernæring på tvers av Hallingdalskommunane.

Det er utvikla  eit e-læringsprogram i ernæring, gjort filmopptak i samarbeid med personalet, pasientar og sjukepleiarstudentar frå HiBu ved Ål bu- og behandlingssenter, og profesjonelle fotografer.

Det er gjort eit grundig arbeid i utvikling av e-læringsprogrammet "Velkommen til bords", og tilbakemeldingar er udelt positive og verktyet blir nytta på sjukeheimar rund i landet.  E-læringsprogrammet vart sist presentert på Helsedirektoratets erfaringskonferanse i ernæring i mars 2015.

E-læringsprogrammet vil i 2016 bli vidareutvikla med avsluttningsspørsmål og kompetansebevis ved gjennomført kurs.

Her finn du presentasjonen

Utviklinga av e-læringsprogrammet er støtta med tilskotsmiddel frå Helsedirektoratet.

 www.velkommentilbords.no

E-læringsprogrammet kan du og finne på den nasjonale nettsida til alle utviklingssentera:  www.utviklingssenter.no  Pogrammet ligg også til fri bruk på Kurs Kommitt.( KS sin kursportal)

Du kan lesa meir om Ernæringsprosjektet i Stein på stein 2013 og Stein på stein 2010

 

Her finn du Kosthåndboka:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/Sider/default.aspx

 

Her finn du Nasjonal faglig retningsline for forebygging og behandling av underernæring:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernering/Sider/default.aspx