Stimuleringsmidlar - ernæring

Underernæring og feilernæring gir auka fare for å utvikle sjukdomar, lengre rekonvalesens, større pleietyngde og høgare medisinske kostnader for samfunnet. 20 – 60 % av eldre som brukar kommunen sine helsetenester viser teikn på underernæring eller er i ernæringsmessig risiko.

Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud inviterte alle kommunar i Buskerud til å søke stimuleringsmidlar retta mot utviklingsarbeid innan ernæring. Søknadsfrist var 15.juni.2016

Det har kome inn 5 søknadar for totalt 7 sjukeheimar. Hovudmålet med stimuleringsmidlane  er å bidra til kompetanseheving innan ernæringsarbeid og å betre ernæringspraksis i Buskerud fylke.
USH legg vekt  på at desse punkta for måloppnåing :
- Stimulere til auka kompetanse og bevisstgjering innan ernæring til helsepersonell basert på nasjonale føringar.
- Betra ernæringspraksis- doumentasjon og rutinar.
- Konkrete tiltak i praksis, og på kva måte har prosjektet overføringsverdti il andre.

Søknadane er vurdert i lag med Fylkesmannen og vår samarbeidspart frå Høgskolen i Sørøst Norge.

Desse vart tildelt  stimuleringsmidlar:
Konnerud, Losjeplassen, Strømsø, Åskollen og Hamborgstrøm i Drammen, samt Hønefoss omsorgssenter


Les meir her
Her finn du utlysningsteksten:

H
ar du gode idear for å heve kompetanse og utvikle ernæringsarbeidet til eldre?

Underernæring og feilernæring gir auka fare for å utvikle sjukdom, lengre rekonvalesens, større pleietyngde og høgare medisinske kostnader for samfunnet.

20 – 60 % av eldre som brukar kommunen sine helsetenester viser teikn på underernæring eller er i ernæringsmessig risiko.

Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud inviterer kommunar i Buskerud til å søkje stimuleringsmidlar retta mot utviklingsarbeid innan ernæring.

Valde kommunar kan bli tildelt inntil kr 50.000,- Sjå vedlegg for meir informasjon  og søknadsskjema.

Søknadsfrist 1.juni.2016

Klikk her