Velferdsteknologi er eit nasjonalt satsingsområde, og eit viktig verktøy i møtet med framtida sine utfordringar. Satsing på velferdsteknologi kan gi auka livskvalitet for brukarane, høgare kvalitet på tenestene, innsparing for kommunane og ha effekt i forhold til rekruttering.

Ål kommune er i gang med å implementere velferdsteknologi i arbeidet for å betre kvaliteten i dei kommunale pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstenestene. Behovsstyrt velferdsteknologi i kombinasjon med organisering av tenestene kan bidra til auka sikkerheit, tryggare brukarar, pårørande og tilsette, og meir målretta og samfunnsøkonomisk utnytting av tilgjengelege ressursar.

Prosjektet rettar seg særskilt mot å prøve ut tekniske løysingar for å registrere og varsle personalet ved:

 • Nattevandring. Når brukar forlet seng, rom eller bustad nattestid
 • Fall og/eller fråvær frå seng

Eit sentralt punkt er at løysingane skal tilpassast individuelt for kvar brukar og den einskilde sin situasjon og behov.

Prosjektet si målgruppe

 • personar i eigen heim eller omsorgsbustad som kan nyttiggjere seg velferdsteknologiske løysingar (primærbrukarar)
 • pårørande til primærbrukarane
 • tilsette i helse og omsorgssektoren

Prosjektet tek sikte på å vinne erfaringar med teknologistøtte til natt-tilsyn hjå brukarar med ulike somatiske og kognitive utfordringar og i ulike buformer.

Målet med Velferdsteknologi/Digitalt natt-tilsyn

 • Auka kvalitet i kommunen si natt-teneste
 • Auka tryggleik for brukarar, pårørande og tilsette med ansvar for tilsyn på natt
  • Betre ressursutnytting
  • Brukarar med aukande bistandsbehov får utsett tidpunktet for eit høgare omsorgsnivå

 

Trykkmatte kan liggje i seng/sofa, eller eventuelt på golvet framom seng/sofa for å varsle når brukar bevegar seg ut av denne.


For meir informasjon om digitalt nattilsyn ta kontakt med Oddveig Tveitehaug mob 99287898 eller på e-post oddveig.tveitehaug@aal.kommune.no