Talet på eldre vil auke i åra framover, og dette gjer at helse- og omsorgstenesta må tenke nytt.  Både nasjonalt og internasjonalt er det semje om at framtidige utfordringar i helse- og omsorgstenesta må løysast ved å ta i bruk meir teknologi. Mykje teknologi er tilgjengeleg allereie, men det skjer nye ting heile tida.   Satsing på velferdsteknologiske løysingar kan gje auka livskvalitete for brukerane, høgare kvalitet på tenestene, innsparing for kommunane og ha effekt i høve til rekruttering.

Les nytt om velferdsteknologiske løysingar frå Aldring og helse. Sjå link.

http://www.aldringoghelse.no/startside/demens/velferdsteknologi

Mange kommunar i Buskerud er godt i gang med utprøving av velferdsteknologiske løysingar.

USH Buskerud, Ål bu og behandlingssenter prøver ut ei rekke velferdsteknologiks løysingar. Nokre av dei kan du les om her.

Vi deltek i Innovasjon av helsetenester.  Les meir om prosjektet her